Naše ciele

OZ Brána BeAla je organizácia, ktorá vznikla za účelom združovania priaznivcov pre všestranný rozvoj osobnosti, rozvoj sociálno-komunikačných zručností, rozvoj rodičovských kompetencií a za účelom uskutočňovania spoločných pedagogických, umelecko pedagogických, športových a vzdelávacích aktivít.Cieľom združenia je:


-         Podporovať všestranný rozvoj osobnosti, rozvíjanie sebapoznania a sociálno-komunikačných zručností

-         Rozvíjať rodičovské kompetencie a podporovať rodičov a deti s vývinovými poruchami pri príprave do školy

-         Pomáhať pri prekonávaní krízových období v živote a pri integrácii ľudí postihnutých chorobami pri návrate do každodenného života

-         Sprostredkovávať stretnutia odborníkov vo vyššie spomenutých oblastiach s cieľom zlepšiť vzájomnú informovanosť a spoluprácu

-         Budovať odbornú knižnicu pre svojich členov

-         Organizovať a viesť odborné kurzy pre laickú verejnosť a odborných zamestnancov v rezorte školstva a v rezorte sociálnych vecí

-         Realizovať konzultačné aktivity