Naši lektori

                                                                                             PhDr. Alena Oravcová

Vyštudovala som psychológiu na FiFUK v Bratislave. Po absolvovaní štúdia som pokračovala v ďaľšom vzdelávaní, som absolventkou dlhodobého výcviku v dynamickej psychoterapii, čo má oprávňuje vykonávať psychoterapiu dospelých a detí. Okrem toho som absolvovala mnoho krátkodobých výcvikov orientovaných na prácu s detským i dospelým klientom. V súčasnosti pokračujem vo vzdelávaní orientovanom na psychoanalytickú psychoterapiu detí a mládeže. Zároveň som získala osvedčenie na vykonávanie lektorskej činnosti v oblasti vzdelávania dospelých.

Po skončení vysokej školy som začala pracovať v Psychologickej poradni v Galante a následne som v Psychologickej poradni v Šali vykonávala funkciu riaditeľky. Už 14 rokov pracujem v súkromenj praxi a od roku 2018 aj pre OZ Brána Beala.

Pri práci s deťmi využívam rozličné prvky hrovej terapie a pre rodičov poskytujem teraputické konzultácie.

Problémy s ktorými sa zaoberám sú rozličné. Od vzdelávacích ťažkostí a ťažkostí so správaním u detí, po rozličné vzťahové problémy, problémy s úzkosťami, prekonávaním traumatických zážitkov u dospelých.                                               Mgr. Beáta Sklenárová

Liečebnú pedagogiku som vyštudovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Následne som absolvovala dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii, ktorý som ukončila v roku 2008 certifikátom o psychoterapii. Supervízny výcvik som absolvovala aj ukončila podľa kritérií EASC (European Association for Supervision and Coaching) v roku 2016, od tohto roku som zápísaná v zozname EASC, ako supervízorka. 

Aktuálne si svoje vzdelanie rozširujem v dlhodobom výcviku v hlbinnej psychoterapii detí a adolescentov v Portcentre v Liptovskom Hrádku pod vedením detského psychiatra MUDr. Petra Pötheho z Prahy.

Po skončení vysokej školy som 18 rokov pracovala v CPPPaP v Šali na pozícii samostatného liečebného pedagóga , psychoterapeuta. Príležitostne som pracovala pre ADEVEC sro., ako lektorka a supervízorka. Od roku 2017 pracujem samostatne na živnosť a zároveň pre OZ Brána BeAla.

                                                                                             Mgr. Nina Oravcová

Mám ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave odbor psychológiu. Som certifikovanou lektorkou programu Play Wisely (podrobnejšie o programe nájdete v záložke). Absolvovala som niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila som výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne som zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. V občianskom združení Brána BeAla som kontaktnou osobou, na ktorú sa môžete obrátiť so svojimi otázkami a dotazmi. Zároveň som správcom našej internetovej a facebookovej stránky.

Aktívne sa zaoberám odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistujem deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáham rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venujem deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáham v napredovaní ich vývinu.